Guest Chef Burger Night – Kismet’s Sara Kramer & Sarah Hymanson